• Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu internetowego

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Sklep internetowy działający pod adresem: www.trak-tom.pl (www.traktom.pl) jest prowadzony wspólnie przez następujących przedsiębiorców:

 • TRAK-TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszowie, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000858740, z kapitałem zakładowym: 100.000,00 złotych, numer NIP: 7722422346, REGON: 386964983;
 • Tomasza Tomczyka F.H.U. TRAK-TOM, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7721048294, REGON: 590480922;
 • Tomasza Tomczyka i Agnieszkę Tomczyk, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, oboje wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej której nadano NIP: 7722419692 i REGON: 384095833.

W zależności od rodzaju Produktu, sprzedaż jest realizowana z jednym z powyższych przedsiębiorców. Informacja o przedsiębiorcy, który dokonuje sprzedaży, jest ujawniana Klientowi z momentem wystawienia faktury / paragonu.

Regulamin Sklepu internetowego wraz z załącznikami określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Regulamin i jego załączniki jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. rejestracji w Sklepie internetowym i prowadzenia konta Klienta, korzystania ze Sklepu internetowego oraz usługi newslettera.

 

 1. DEFINICJE:

Jeśli nie zastrzeżono inaczej, dla potrzeb Regulaminu będą stosowane następujące określenia:

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 
 • Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.trak-tom.pl (www.traktom.pl) za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt;
 • Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Produkty zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane;
 • Sprzedawca – TRAK-TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszowie, Tomasz Tomczyk F.H.U. TRAK-TOM lub Tomasz Tomczyk i Agnieszka Tomczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej;
 • Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Produktów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;
 • Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
 • Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies;
 • Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy;
 • Usługa Sprzedawcy – usługa wykonywana przez Sprzedawcę, np.: Dostawa Produktu, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, itp.;
 • Zakupy Bez Rejestracji – dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu Produktów z asortymentu Sprzedawcy bez konieczności rejestracji w sklepie internetowym Sprzedawcy;

 

 • KONTO
 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji. 
 2. W ramach rejestracji Klient podaje adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać dodatkowe dane rejestracji – dane adresowe do wysyłek lub dane firmowe do faktury VAT, przy czym te dane można podać także w późniejszym czasie. Klient zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. 
 3. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 4. W celu złożenia oferty nabycia towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam i płacę”.
 5. W celu złożenia zamówienia klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
 6. Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu sklepu internetowego;
  2. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj.  adres email, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub firmę i numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).
 7. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 8. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym; hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

 1. INFORMACJE O PRODUKTACH
 2. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
  1. zawierają podatek VAT i są podawane w złotych;
  2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) jest wskazany w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 7. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

 

 1. ZAMÓWIENIA
 2. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakiej liczbie Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. 
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. 
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. 
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy Produktu, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 7. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć także telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko, nazwę lub firmę zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających Produkty podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, liczby i ceny zamówionych Produktów. 

 

 1. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp. 
 3. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia. 
 5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

 • PŁATNOŚCI
 1. Płatności za Produkty można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupu Produktów o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona. 
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie internetowym – płatność może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  1. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru, 
  2. gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników, 
  3. przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. kartą płatniczą – obsługiwane karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  6. W wypadku niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w pkt. 2 form płatności, w szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN. 
  7. Klient może wskazać, że zakup będzie finansowany poprzez kredyt lub leasing. W takim wypadku powinien przesłać do Sprzedawcy informację w celu uzgodnienia szczegółów transakcji.

 

 • DOSTAWA
 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. 
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 3. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów. 

 

 1. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA PRODUKTU)
 2. Zamówione Produkty są dostarczane w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca).
 4. W wypadku wyboru płatności w formie przelewu z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 3, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp. 
 7. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DLA KONSUMENTA
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 3. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w pkt. X ust. 8 poniżej. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 
 6. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z przesłania oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biuro@trak-tom.pl. Oświadczenie można złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili wprowadzenia go do systemu przez Konsumenta i przesłania go Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość.
 8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. 
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów: 
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  2. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  4. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  5. dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  6. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
  7. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  9. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
   do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  13. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Jonsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 

 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU KONSUMENTOWI
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na odległość, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Sprzedawca dokonuje zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego Produkt, jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Konsumentowi: 
 4. Konsument zwróci Produkt Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany Produkt Konsument powinien zwrócić Produkt wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta. 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora. W przypadku, kiedy z Produktem jest dostarczona oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne są realizowane w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji są oznaczone w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

 • NEWSLETTER
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. 

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktu bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). 
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument: 
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jest wyłączona;
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą; 
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia; 
 3. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 4. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zbadania Produktu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Produktu z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient niebędący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości. 
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 6. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. REKLAMACJE 
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy oraz drogą telefoniczną. 
 3. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu Produktu w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji e-mailowej.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi są rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą e-mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

 • DANE OSOBOWE 
 1. Administratorami danych osobowych podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia są Sprzedawcy działający jako współadministratorzy w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawców oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

 • OPISY PRODUKTÓW

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1 grudnia 2020 r.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący postanowienia Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami, jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie modyfikuje ich treści i warunków.
 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte. 
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy. 
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta. 
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 
 8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 
 9. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.