• Polityka prywatności - sklep internetowy

Polityka prywatności - sklep internetowy

Szanowni Państwo,

W celu realizacji obowiązków nałożonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), poniżej przedstawiamy zasady na jakich będą przetwarzane dane osobowe zebrane w związku z rejestracją w Sklepie internetowym TRAK-TOM lub zawieraniem umów sprzedaży towarów na odległość:

Kto będzie zbierał i wykorzystywał dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy dane rejestrowe podmiotów, które będą zbierać i przetwarzać dane osobowe w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego:

 • TRAK-TOM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przybyszowie, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000858696, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł, NIP 7722422317, REGON 386962866
 • TRAK-TOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przybyszowie, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000858740, z kapitałem zakładowym: 100.000,00 złotych, numer NIP: 7722422346, REGON: 386964983;
 • TRAK-TOM Poczesna Tomczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Kolonii Poczesna, ul. 1 Maja 20, 42-262 Kolonia Poczesna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000935691, NIP: 5732931054, REGON: 520554919
 • Tomasz Tomczyk F.H.U. TRAK-TOM, Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7721048294, REGON: 590480922.

W przedmiotowej relacji występujemy jako współadministratorzy (w rozumieniu art. 26 RODO), co oznacza, że wspólnie ustalamy cele dla jakich będziemy przetwarzać pozyskane dane osobowe.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług świadczonych przez Administratorów dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i prawidłowa realizacja zawartych umów, w szczególności dostarczenie zamówionych w Sklepie internetowym towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • promocji i reklamy działalności Administratorów za pomocą Sklepu internetowego oraz oferowanych towarów i usług  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zarządzanie relacjami z Klientami, identyfikowanie potrzeb Klientów, poprzez zebranych analizę danych, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, tj. najlepszego dopasowania przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Klientów. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego analizowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowychKientów oraz w ramach opieki nad nimi – przygotowanie oferty towarów uwzględniającej preferencje zakupowe (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Klientów, w tym także rozpatrywanie roszczeń reklamacyjnych, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, tj. ochrony majątkowych i niemajątkowych interesów Administratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • weryfikacji zachowania użytkowników Sklepu internetowego pod kątem działań niepożądanych i nadużyć, co jest niezbędne do realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, tj. zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wysyłki newslettera ze Sklepu internetowego – pod warunkiem zapisania się na newsletter i wyrażenia tym samym zgody na takie działania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jaki zakres i przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą każdorazowo przechowywane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

 • okres niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy;
 • okres niezbędny do odpowiedzi i reakcji na zgłaszane reklamacje, żądania, roszczenia związane ze świadczoną usługą, także potencjalne roszczenia zgłaszane do sądów lub innych organów publicznych, nie dłużej niż przez okres przedawnienia takich żądań lub roszczeń;
 • okres wymagany przepisami prawa do przechowywania dokumentacji transakcyjnej, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego lub roku obrotowego;
 • do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Administratorów do zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratorów m.in. dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską / Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zapewnia i następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 • prawo dostępu do danych i wydania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania wydana danych w ustrukturyzowanym formacie (prawo do przenoszenia danych),
 • prawo do usunięcia danych w określonych przypadkach, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Powyższe uprawnienia można zrealizować wobec każdego z Administratorów. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się Administratorami na następujący adres e-mail: rodo@trak-tom.pl.

Jeśli uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Sklepie internetowym, bądź rozwojem funkcjonalności Sklepu będą niezwłocznie komunikowane poprzez opublikowane ogłoszenie lub w wiadomości e-mail przesłanej na Twój adres e-mail, jeśli posiadasz konto w Sklepie internetowym.