• Ogólna informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

 

wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:


1. ADMINISTRATORZY

Administratorami danych osobowych są: 1) TRAK-TOM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszowie, Przybyszów 15 (97-524 Kobiele Wielkie), nr KRS 0000858696, NIP 7722422317; 2) TRAK-TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Przybyszowie, Przybyszów 15 (97-524 Kobiele Wielkie), nr KRS 0000858740, NIP 7722422346; 3) TRAK-TOM Poczesna Tomczyk Sp. k. z siedzibą w Kolonii Poczesna (42-262), ul. 1 Maja 20, nr KRS 0000935691, NIP 5732931054; 4) F.H.U. TRAK-TOM Tomasz Tomczyk, Przybyszów 15 (97-524 Kobiele Wielkie), NIP 7721048294 (dalej
Administratorzy). Administratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach współadministrowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację obowiązków wynikających ze współadministrowania jest TRAK-TOM Sp. z o.o.

Z Administratorami można skontaktować się pod adresem rodo@traktom.pl lub listownie na adres: Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE

Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  • udostępnienie danych osobowych podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja, zakłady ubezpieczeń) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązki prawne ciążące na Administratorach, które wynikają z ustaw dotyczących funkcjonowania poszczególnych organów państwa lub służb
  • 1) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego osób, mienia i informacji w obiektach Administratorów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;

    2) ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami - 

    art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy TRAK-TOM.


3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:
  • podmiotom współpracującym z Administratorami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji na terenie lokalizacji Administratorów, np. firmy ochroniarskie, podmioty świadczące obsługę i utrzymanie systemów monitoringu wizyjnego;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak: organy nadzoru, organy ścigania, zakłady ubezpieczeń czy sądy.
4. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów przez czas:
  • 14 dni – dla lokalizacji pod adresem: ul. 1 Maja 20 w Kolonii Poczesna
  • 28 dni – dla lokalizacji pod adresem: Przybyszów 15, 97-524 Kobiele Wielkie

od dnia utrwalenia w zakresie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są przedmiotem postępowania sądowego, na czas trwania tych postępowań, a także w przypadku konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego na czas trwania postępowań karnych.

5. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.